پروژه شرکت معماری SOLIN

 

دفتر معماری SOLIN یکی دیگر از پروژه های اجرا شده با سنگهای وارداتی ایتالیایی شرکت میکاشیست می باشد.