خدمات واترجت سنگ

از دیگر خدمات سنگ میکاشیست خدمات واترجت سنگ برای تولید محصولات مختلف سنگ خارجی و ایرانی می باشد. برش سنگ های رنگارنگ و  چیدن و چسباندن قطعات برش خورده کنار هم برای ایجاد طرحها و نقش های مختلف معرق ‌کاری سنگ می‌گویند. در صنعت معرق سنگ قطعات کوچک سنگ، فلز ، شیشه، آینه و مانند آنها را بر اساس طرح و نقشه قبلی برش داده، پرداخت کرده و در کنار هم و بر روی یک سطح می چسبانند تا طرحی کامل به دست آورند.

Call Now Button