محصولات جدید – هفته چهارم آذر ۹۸

اسلب سنگ سفید الیگودرز

اسلب سنگ سفید الیگودرز

اسلب سنگ سفید الیگودرز

 

نام سنگ: اسلب سنگ الیگودرز

کد سنگ:۲۸۱۵

فرآوری: صیقلی (پولیش)

ابعاد: ۲*۱۸۴*۲۶۵

وضعیت: موجود در انبار

کاربری: سنگ کف، نما، بوکمچ، فورمچ، کانترتاپ

اسلب مشکلی الیگودرز

 

نام سنگ: سنگ چینی الیگودرز

کد سنگ:۳۴۰۱

فرآوری: صیقلی (پولیش)

ابعاد: ۲*۱۸۳*۲۴۲

وضعیت: موجود در انبار

کاربری: سنگ کف، نما، بوکمچ، فورمچ، کانترتاپ

سنگ چینی نیریز

 

نام سنگ: اسلب سنگ چینی نیریز

کد سنگ: ۴۳۲۳

فرآوری: صیقلی (پولیش)

ابعاد: ۲*۱۸۵*۲۹۵

وضعیت: موجود در انبار

کاربری: سنگ کف، نما، بوکمچ، فورمچ، کانترتاپ

 

نام سنگ: اسلب سنگ نیریز

کد سنگ:۴۳۱۹

فرآوری: صیقلی (پولیش)

ابعاد: ۲*۱۹۰*۲۶۸

وضعیت: موجود در انبار

کاربری: سنگ کف، نما، بوکمچ، فورمچ، کانترتاپ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button